Aplikacja lavito
4,5/5

Współpraca

Ogólne warunki umowy zawieranej w formie elektronicznej

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU”) stanowią integralną cześć Umów o zamieszczenie reklamy i współpracy (dalej: „Umowa”) z LadyTime zawieranej pomiędzy LadyTime i Partnerami w formie elektronicznej.

LadyTime zamieszcza na stronach internetowych serwisów należących do LadyTime oferty skierowane do potencjalnych Klientów (dalej: „Reklamy”), a także publikuje kalendarze zawierające szczegółowe daty dostępności i cenniki oferowanych przez Partnerów usług. Partner oświadcza i gwarantuje, że usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu prowadzi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Definicje:

O ile co innego nie wynika wprost z postanowień niniejszej Umowy, słowa i zwroty rozpoczynające się wielkimi literami, których oddzielnie nie zdefiniowano w Umowie, mają takie samo znaczenie jak w definicjach poniżej.

 1. Kalendarz oprogramowanie stanowiące element panelu biznesowego Partnera, służące do ustalania widocznych w Serwisie terminów dostępności oraz cen Usług, a także do odbioru Rezerwacji Usług.

 2. Klient użytkownik Serwisu, który dokonał Rezerwacji.

 3. Kod Rabatowy jednorazowy kod przydzielany użytkownikom Serwisu w celach promocyjnych obniżający wartość zamówienia Klienta o ustaloną kwotę. Koszt działania Kodu Rabatowego ponosi w całości LadyTime pomniejszając należną od Partnera prowizję o wartość Kodu Rabatowego.

 4. Produkt zestaw usług LadyTime zamawiany przez Partnera. Cena i nazwa zamawianego Produktu (lub Produktów) wyszczególnione w szczegółowych warunkach Umowy.

 5. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Serwisu rezerwacja konkretnej Usługi Partnera, w sprecyzowanym terminie i określonej cenie.

 6. Serwis zbiorcza nazwa dla serwisów internetowych prowadzonych przez LadyTime pod marką Lavito.pl.

 7. Umowa oznacza niniejszą umowę wraz z ewentualnymi aneksami oraz ustaleniami poczynionymi drogą elektroniczną, które dopuszczalne są na podstawie Umowy i stanowią jej integralną część.

 8. Usługa dowolna usługa oferowana przez Partnera za pośrednictwem Serwisu.

 9. Voucher jednorazowy kod przydzielany użytkownikom Serwisu w celach promocyjnych pomniejszający wartość zamówionych u Partnera Usług (w ramach jednej Rezerwacji) o ustalony procent. Koszt Vouchera ponosi Partner wyrażając zgodę na obniżenie swojego wynagrodzenia za Usługę. Emisja Voucherów dokonywana jest wyłącznie na zamówienie Partnera składane zgodnie z warunkami opisanymi w art. 4 ust. 5.

 1. Działania LadyTime

  1. LadyTime publikuje w Serwisie dane Partnera, cenniki Partnera wraz z elementami graficznymi lub zdjęciami oraz jego Reklamy, a także wysyła do klientów Partnera informacje handlowe o jego działalności – na co Partner wyraża zgodę. LadyTime wykorzystuje do publikacji Reklam oferty oraz inne dane przekazane przez Partnera lub opublikowane w ogólnodostępnych źródłach informacji (strony www, katalogi, prasa itd.).

  2. Partner, po podpisaniu Umowy, udostępnia LadyTime materiały, treści i informacje w formatach wskazanych przez LadyTime, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku niedostarczenia treści lub materiałów do wykonania Reklamy w wyznaczonym terminie, LadyTime ma prawo przygotować i opublikować Reklamę z wykorzystaniem posiadanych materiałów oraz materiałów ogólnodostępnych. Partner udziela LadyTime zgody na wielokrotne nieodpłatne pobieranie ze strony internetowej wskazanej przez Partnera materiałów, treści i informacji do celów realizacji Umowy. Partner wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez LadyTime ze znaków towarowych Partnera, w celu realizacji Umowy.

  3. LadyTime umożliwia też użytkownikom swojego Serwisu dokonywanie za pośrednictwem Serwisu Rezerwacji.

  4. Partner może samodzielnie ustalać precyzyjne terminy dostępności Usług oraz ich ceny widoczne dla użytkowników Serwisu za pomocą Kalendarza. Informacje o Rezerwacjach przesyłane są na wskazany w Umowie adres e-mail Partnera oraz SMSem. Każda Rezerwacja przesłana do Partnera zawiera dane wypełnione przez użytkownika Serwisu.

 2. Wynagrodzenie LadyTime

  1. Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz LadyTime wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy. Po podpisaniu Umowy Partner dokonuje zapłaty Zaliczki oraz pozostałych kwot w wysokości i na zasadach wynikających z szczegółowych warunków Umowy i OWU na rachunek LadyTime prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 06 1090 1841 0000 0001 2218 6205 w tytule przelewu wpisując ID Partnera lub NIP, firmę oraz nazwę Produktu. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego LadyTime. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Partner zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia po publikacji zamówionej Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w Umowie.

  2. W przypadku ustalenia płatności prowizyjnej za klientów skierowanych do Partnera przez Serwis, Partner zobowiązuje się do regulowania płatności wynikających z ustaleń zawartych w Umowie (prowizja za Klientów przekierowanych do Partnera i prowizja za powracających Klientów przekierowanych do Partnera). Za „Klienta powracającego” uznaje się Klienta, który po raz drugi lub kolejny dokonuje rezerwacji Usług Partnera. Identyfikacji Klienta powracającego dokonuje się na podstawie numeru telefonu podawanego przez Klienta podczas Rezerwacji.

  3. Wynagrodzenie za Usługi objęte Płatnością w lokalu (w wysokości zsumowanych prowizji za dany miesiąc) Partner zobowiązuje się uiszczać na podstawie, wysłanego raz w miesiącu na adres e-mail Partnera podsumowania zawierającego zestawienie Rezerwacji, ich wartość oraz należną LadyTime prowizję. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą konkretnych Rezerwacji wskazaną przez LadyTime, a faktyczną liczbą Rezerwacji, Partner zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni, od daty otrzymania e-maila z podsumowaniem Rezerwacji, do wysłania na adres: biuro@lavito.pl swoich uwag. Termin na opłacenie prowizji należnej LadyTime wynosi 3 (trzy) dni od daty zaakceptowania przez Partnera podsumowania zrealizowanych Rezerwacji, jednak termin ten nie może przekroczyć 7 dni licząc od daty otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail z podsumowaniem Rezerwacji za dany miesiąc. Brak odpowiedzi Partnera na wiadomość zawierającą podsumowanie Rezerwacji poczytuje się za zaakceptowanie podsumowania Rezerwacji.

  4. Po uzgodnieniu z Partnerem, wartość wynagrodzenia Partnera za Usługi może zostać pomniejszona o ustalony uprzednio ułamek, w związku z wykorzystaniem przez Klienta podczas Rezerwacji Vouchera.

  5. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia, LadyTime ma prawo wstrzymać realizację wszystkich swoich usług lub ograniczyć ich funkcjonalność do czasu dokonania zaległej płatności przez Partnera, pozostając w gotowości do wznowienia usług.

  6. Za okres pozostawania w gotowości do świadczenia usług LadyTime przysługuje pełne wynagrodzenie. W przypadku dokonania płatności, usługa wstrzymana jest wznawiana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania płatności. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie, LadyTime może odstąpić od Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia Partner zapłaci odsetki ustawowe od zaległych kwot.

  7. LadyTime wystawia Partnerowi faktury VAT do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zrealizowania Rezerwacji na kwotę Prowizji (za Rezerwacje rozliczone w danym miesiącu) i opłat stałych LadyTime powiększoną o należną kwotę podatku VAT, jeśli dotyczy. LadyTime nie wystawia faktury w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, jeśli jej łączna kwota opiewałaby na mniej niż PLN 10 (dziesięć złotych). W takiej sytuacji faktura obejmująca wszystkie rozliczone Rezerwacje może być wystawiona w kolejnych miesiącach, w momencie gdy łączna wartość Prowizji i opłat stałych przekroczy PLN 10 (dziesięć złotych).

  8. Partner oświadcza, że akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez LadyTime w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia.

 3. Czas trwania Umowy, zmiany i wypowiedzenie Umowy

  1. Umowa zawierana jest na okres wskazany e-mailu zawierającym szczegółowe warunki Umowy. Każda ze stron Umowy może bez podania powodu odstąpić od Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub odstępnego. Chwilą zawarcia Umowy jest data odbioru przez LadyTime oświadczenia Partnera o akceptacji szczegółowych warunków Umowy. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony każda ze Stron ma prawo w każdym czasie i bez podawania przyczyny rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku wypowiedzenia Umowa pozostaje w mocy do końca miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu w jakim dokonano wypowiedzenia. Bieg miesiąca rozliczeniowego rozpoczyna się wraz z dniem zawarcia Umowy. W przypadku wypowiedzenia, LadyTime rozliczy usługi z Partnerem, zwracając niewykorzystaną część wynagrodzenia. W przypadku Umowy zawartej na czas określony, Partner nie ma prawa do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie lub zakończenie Umowy w inny sposób w żadnym wypadku nie powoduje nieważności wcześniej dokonanych Rezerwacji i związanych z nimi zobowiązań Stron Umowy.

  2. Zmiany szczególnych warunków Umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron wyrażonego za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub na piśmie. W celu dokonania zmiany Umowy, na adres e-mail Partnera, z adresu e-mail należącego do LadyTime zostanie przesłana Propozycja modyfikacji Umowy (oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Partner przyjmuje taką Propozycję modyfikacji Umowy poprzez odesłanie na ten sam adres e-mail wiadomości wyrażającej w sposób niebudzący zastrzeżeń akceptację dla Propozycji modyfikacji Umowy. Wszelkie zmiany lub zastrzeżenia Partnera poczytywane będą jako nowa Propozycja modyfikacji Umowy. W przypadku zmiany OWU LadyTime poinformuje Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanej zmianie OWU na 14 dni przed wejściem w życie zmian OWU. Brak zastrzeżeń Partnera wyrażonych za pośrednictwem poczty elektronicznej co do zaproponowanych zmian OWU traktowany będzie jako akceptacja nowych OWU.

  3. Adres e-mail używany przez LadyTime do kontaktu z Partnerem może ulec zmianie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. Informację o planowanej zmianie adresu e-mail wykorzystywanego przez LadyTime Partner otrzyma za pośrednictwem adresu, z którego otrzymał szczegółowe warunki Umowy. Zmiana adresu e-mail Partnera, dla swojej skuteczności wobec LadyTime również nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego powiadomienia LadyTime o planowanej zmianie adresu e-mail za pośrednictwem adresu używanego przy zawarciu Umowy.

 4. Prezentacja oferty (Reklama)

  1. Partner oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich przekazanych LadyTime plików graficznych i tekstowych lub innych danych lub też ma zgodę autora lub właściciela znaku towarowego lub patentu na upublicznienie danej treści w Serwisie i tym samym Partner oświadcza, że publikacja Reklamy nie narusza praw lub dóbr osób trzecich. W przypadku zastrzeżeń prawnych podmiotów lub osób trzecich, co do prawa LadyTime do prezentowania w Reklamie Partnera materiałów, zdjęć, znaków towarowych (słownych lub graficznych), w tym logotypów Partnera, w szczególności w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń, Partner zobowiązuje się ściśle współpracować z LadyTime w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a jednocześnie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową w wypadku, gdy prawa osób trzecich zostaną naruszone oraz pokryje wszelkie koszty, jakie w związku z tym zostaną nałożone na lub poniesione przez LadyTime. Partner zobowiązuje się nie korzystać z praw do własności intelektualnej LadyTime oraz nie tworzyć jakichkolwiek prac na niej opartych.

  2. LadyTime zastrzega sobie prawo do prezentacji Reklamy w sposób zaproponowany przez LadyTime. LadyTime dołoży starań, aby prezentacja Reklamy w Serwisie gwarantowała największe zainteresowanie potencjalnych Klientów. LadyTime nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek skutki zdarzeń będące następstwem niezawinionego działania LadyTime, w tym: awarii serwerów, awarii lub niedostępności Serwisu, wystąpienia przyczyn o charakterze siły wyższej, np. pożar, huragan, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą LadyTime oraz za skutki niezgodnej z prawem działalności użytkowników, którzy korzystają z Serwisu. LadyTime nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezamieszczenie Reklamy Partnera z winy Partnera, ani za nieumyślne pominięcie jakiegokolwiek elementu Reklamy lub za inne wady w Reklamie. LadyTime nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej Reklamy. LadyTime ma prawo odmówić zamieszczenia Reklamy dostarczonej przez Partnera, odmówić zamieszczenia dowolnego jej elementu lub ją usunąć, jeżeli uzna, że Reklama ta lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymogów technicznych albo jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. W powyższej sytuacji LadyTime ma prawo odstąpić od Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o odstąpieniu lub wyznaczyć Partnerowi dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści Reklamy lub jej elementu. LadyTime nie gwarantuje również, że usługi świadczone przez LadyTime przyniosą Partnerowi jakikolwiek dochód lub zysk.

  3. LadyTime udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Kalendarza na następujących polach eksploatacji: (i) rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, (ii) korzystanie na dowolnym sprzęcie przez Partnera oraz pracowników lub osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (w tym podwykonawcom lub współpracownikom) pod warunkiem, że udostępnienie to będzie powiązane z działalnością Partnera jako przedsiębiorcy.

  4. Partner wyraża zgodę na przeprowadzanie przez LadyTime akcji promocyjnych dotyczących usług oferowanych w Serwisie, w tym Usług Partnera (dalej: „Akcje”) z użyciem Kodów Rabatowych.

  5. LadyTime może też przeprowadzać Akcje z użyciem Voucherów. Akcje z użyciem Voucherów przeprowadzane są każdorazowo tylko na zamówienie Partnera. Zamówienie Akcji z użyciem Voucherów odbywa się drogą elektroniczną (poprzez panel biznesowy Partnera) i każdorazowo wskazuje: (i) wyrażony procentowo upust przyznawany Klientowi na podstawie Vouchera (dotyczący wszystkich Usług rezerwowanych za pośrednictwem LadyTime w ramach jednej Rezerwacji), (ii) minimalną wartość Rezerwacji, (iii) czas ważności Voucherów, (iv) datę rozpoczęcia Akcji.

 5. Obowiązki i odpowiedzialność Partnera

  1. Partner ma obowiązek dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia, że przekazywane przez niego za pomocą Kalendarza informacje na temat dostępności godzin Rezerwacji oraz cen Usług są prawdziwe i aktualne. W przypadku niewprowadzenia przez Partnera cen Usług za pomocą Kalendarza, ceny wyświetlane w Reklamach mogą być wprowadzane przez LadyTime na podstawie informacji zaczerpniętych ze strony internetowej Partnera. W takim przypadku ceny te są dla Partnera wiążące jeśli w terminie 24 godzin nie zgłosi do LadyTime zastrzeżeń. Partner przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną i majątkową za wykonanie w Usług zgodnie z Rezerwacją.

  2. Odmowa realizacji Rezerwacji przez Partnera, stanowi rażące naruszenie Umowy i uprawnia LadyTime do żądania od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości do PLN 5.000 (pięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia, chyba że Partner wykaże, że odmowa wynika z przyczyn niezależnych od Partnera. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez LadyTime odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej.

  3. Partner zobowiązuje się w momencie sprzedaży, tj. wykonania przez Partnera Usługi zgodnie z Rezerwacją, udokumentować tę sprzedaż, a jej dowód przekazać Klientowi, w szczególności na jego życzenie wystawić fakturę VAT.

  4. Partner zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od upłynięcia terminu Rezerwacji oznaczyć w dedykowanym dla niego panelu biznesowym czy Usługa objęta Rezerwacją została wykonana.

  5. Strony zgodnie oświadczają, że Partner pokryje wszelkie koszty, jakie LadyTime poniesie w związku z ewentualnymi roszczeniami Klientów wobec LadyTime w odniesieniu do objętych Rezerwacją Usług.

  6. Partner przyjmuje też pełną odpowiedzialność za reklamacje i inne zastrzeżenia Klientów dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi objętej Rezerwacją. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń wynikających z Rezerwacji lub z nią związanych, Partner zobowiązuje się ściśle współpracować z LadyTime w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W momencie wystąpienia przez Klienta z roszczeniami względem LadyTime, Partner zobowiązuje się, że przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Wszelkie spory wynikające z wykonania lub niewykonania Usług objętych Rezerwacją nie mają wpływu na przysługujące LadyTime prawo do zatrzymania Prowizji.

 6. Ochrona danych osobowych i informacje poufne

  1. LadyTime oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej: „UDO”).

  2. Korzystanie z pełnego zakresu funkcji Serwisu wymaga zawarcia w formie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do Umowy. Nie zawarcie przez Partnera umowy o powierzeniu przetwarzana danych uprawnia LadyTime do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

  3. Wszelkie informacje dotyczące Klientów, pozostają własnością LadyTime i jako takie mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w żadnym wypadku nie mogą być przekazywane przez Partnera innym podmiotom.

  4. Partner oświadcza, że gromadzi dane osobowe swoich klientów tylko za ich wyraźną zgodą. Jeśli klienci Partnera wyrażają zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od LadyTime, Partner może powierzyć te dane LadyTime w celu wykonywania Umowy.

  5. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji i materiałów uzyskanych w związku wykonywaniem Umowy, jak również do zachowania w poufności treści szczegółowych warunków Umowy („Informacje poufne”). Strony mogą ujawnić Informacje poufne swoim pracownikom i profesjonalnym doradcom o ile nie stanowi to naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Jeśli w tekście Umowy wyraźnie nie wskazano inaczej, niniejsza Umowa zawiera wszystkie warunki uzgodnione przez Strony w odniesieniu do przedmiotu Umowy i wyklucza ona i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia między Stronami, zarówno ustne jak i pisemne. Partner oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszej Umowy (tj. szczegółowych warunków Umowy i OWU).

  2. W przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Partnera, działania bez umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Partnera, osoba zawierająca Umowę w imieniu Partnera zobowiązuje się pokryć szkodę LadyTime w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej rocznej wartości brutto Umowy.

  3. LadyTime przysługuje prawo do przeniesienia lub dokonania cesji praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na rzecz istniejącego lub przyszłego podmiotu powiązanego albo podmiotu będącego sukcesorem, a więc wstępującego we wszystkie stosunki prawne, których stroną była LadyTime, bez konieczności powiadamiania Partnera.

  4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Sądem wyłącznie właściwym dla Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby LadyTime. Umowa sporządzona jest w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2016 roku.

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu _______________ 2016 roku pomiędzy:
_______________________________________________________ zwanym dalej: „Partnerem”,
a
LadyTime.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, przy ul. Łucka 2/4/6 U4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488715, NIP 5272703617, REGON 146953161, e-mail: biuro@lavito.pl,
zwaną dalej „LadyTime”
łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.

Mając na względzie, że wykonanie Umowy z dnia _______________ zawartej pomiędzy LadyTime i Partnerem (dalej: „Umowa o współpracy z LadyTime”) wymaga zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej: ,,Ustawą”) zawarcia w formie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych, Strony zawarły umowę o następującej treści:

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  1. LadyTime powierza Partnerowi w trybie art. 31 Ustawy przetwarzanie danych osobowych.
  2. LadyTime oświadcza, że jest administratorem danych zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy, a przedmiotowa baza danych została zgłoszona do rejestru baz danych prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. LadyTime powierza Partnerowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 2.
  4. Jeśli klienci Partnera wyrażają zgodę na powierzenie przetwarzania ich danych osobowych, Partner może powierzyć te dane LadyTime w celu i zakresie wskazanym w art. 2 Umowy.
 2. Zakres i cel przetwarzania danych
  1. Strony będą przetwarzały, powierzone im na podstawie niniejszej Umowy o powierzenie przetwarzania danych, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, kod pocztowy.
  2. Celem Stron jest wykonanie Umowy o współpracy z LadyTime.
 3. Sposób zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych
  1. Strony gwarantują, że dane osobowe uzyskane na podstawie Umowy o powierzeniu przetwarzania będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy o współpracy z LadyTime, tj. w celu promocji i realizacji usług oferowanych przez Partnera za pośrednictwem serwisu lavito.pl.
  2. Strony gwarantują, że będą przetwarzały przekazane dane lub informacje zgodnie z prawem oraz oświadczają, że spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy oraz, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmą środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy.
  3. Partner nie może podpowierzyć przetwarzania danych innym podmiotom.
  4. Partner nie może udostępniać danych osobowych otrzymanych od LadyTime w jakikolwiek sposób podmiotom trzecim.
 4. Czas obowiązywania Umowy powierzenia i warunki wypowiedzenia Umowy
  1. Umowa o powierzenie przetwarzania danych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Każda ze Stron ma prawo w każdym czasie i bez podawania przyczyny rozwiązać niniejszą Umowę o powierzenie przetwarzania danych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  3. Niniejsza Umowa o powierzenie przetwarzania danych wygasa również z chwilą wygaśnięcia Umowy o współpracy z LadyTime.
 5. Wygaśnięcie i zmiany umowy
  1. Partner, w przypadku wygaśnięcia umowy o powierzenie przetwarzania danych, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić LadyTime oraz usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji.
  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

za LadyTime

______________________________

za Partnera

______________________________

DO GÓRY
Serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka plików cookie. OK
Spinner
Ładuję...
POBIERZ APLIKACJĘ ZA DARMO
UMAWIAJ SIĘ SZYBKO I WYGODNIE